CS

PODMÍNKY PROVOZU / OCHRANA DAT

Úvod. Vítejte na keepvid.com (webová stránka či stránka). Vaše použití stránky a online produktů a služeb (celkově označováno jako „služby“) společnosti KeepVid (společnost) se podřizuje smlouvě mezi vámi a společností. Tato smlouva je podrobně sepsána v v těchto smluvních podmínkách a podmínkách o ochraně dat (podmínky).

 1. Webová stránka. Termín webová stránka či pouze stránka, který bude od teď používán a definován v paragrafu 1 zahrnuje bez omezení, informace, odkazy a jakékoliv další služby, ke kterým lze nabít přístup skrze jakékoliv médium či zařízení, které bylo již vyvinuto, nebo teprve vyvinuto bude a také služby. Souhlasíte s tím, že použití stránky může vyústit v určitou komunikaci mezi vámi a Společností, jakou mohou být například oznámení o službách, zpracovávání objednávek a administrativní zprávy.
 2. Souhlas s podmínkami. Pokud si přejete používat služby, musíte nejdříve souhlasit s podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nemůžete služby používat. S podmínkami můžete souhlasit použitím služeb. V tom případě musíte souhlasit s tím, že společnost bude vaše užívání služeb brát jako souhlas s podmínkami. Služby nemůžete užívat a tím pádem nemůžete ani souhlasit s podmínkami pokud: a. Nedosáhli jste věku 18 let a tím pádem nemůžete vázat na společnost, či za b. Nemůžete ze zákona vaší země služby obdržet.
 3. Změny podmínek. Společnost může podmínky čas od času změnit. Když tyto změny proběhnou, společnost nové podmínky přidá sem. Chápete a souhlasíte s tím, že pokud využíváte služeb poté, co se podmínky změní, bere se toto využívání služeb jako souhlas s novými podmínkami.
 4. Požadavky. Souhlasíte s užitím stránek pouze v souladu s podmínkami, zákony, regulacemi a obecně akceptovanými praktikami v relevantních jurisdikcích.
 5. Zakázané chování Souhlasíte, že (se) nebudete:
  1. zapojovat se do jakékoliv aktivity, která naruší chod stránky, služeb či serveru a sítí, které jsou ke službám připojeny a také neuposlechnout požadavky, procedury či regulace sítí spojených se službami.
  2. Používat služby za účelem kriminální či podvodné aktivity či za účelem sběru osobních údajů bez předchozího souhlasu osoby.
  3. Falsifikovat, manipulovat identifikační prostředky či zapojovatí se do aktivit, které se snaží skrýt původ či které se snaží změnit původ jakéhokoliv obsahu.
  4. Dopouštět nahrávání, sdílení, přenosu či jiného druhu zveřejňování obsahu, který je pod patentní ochranou, pod copyrightem či pod jinou formou ochrany duševního vlastnictví jiné strany;
  5. Účastnit nahrávání, sdílení, přesunu, či jakémkoliv jiném zveřejňování obsahu, který obsahuje softwarové viry či jiný kód, data či programy, které jsou určeny k tomu, aby zpomalovaly, ničily či omezovali funkci softwaru či telekomunikačního vybavení.
  6. Účastnit  Nahrávání, sdílení či jiného rozšiřování komerčního obsahu, nebo
  7. Snažit napodobovat jakoukoliv osobu či entitu, či se snažit jakkoliv pozměnit váš vztah s osobu během registrace.
 6. Sledování. Společnost si ponechává právo ale nevyžaduje se od ní sledovat, filtrovat, hodnotit, odmítat či odstraňovat obsah z webové stránky z jakéhokoliv důvodu a bez upozornění.
 7. Ukončení. Podmínky budou platit až do ukončení platnosti buďto vámi či společností. Pokud chcete sledování podmínek ukončit, stačí přestat využívat jakékoliv služby. Společnost může svoji právní smlouvu končit kdykoliv a o ukončení nemusíte být ani informováni v případě že: a. Porušili jste podmínky, b. Služba se upravila, zrušila či se již komerčně nevyplatí.
 8. Duševní vlastnictví. Chápete, že veškeré informace či materiály přístupné skrze služby či webovou stránku (obsah) jsou v odpovědnosti člověka, u kterého vznikly. Veškerý obsah, včetně například reklam, příspěvků, blogů, zpráv a odkazů třetích stran na stránce může být chráněn právy na duševní vlastnictví, která mohou být vlastněna poskytovatelem obsahu (či jinými osobami nebo entitami). Tento obsah nemůžete upravovat, pronajímat, půjčovat, prodat, rozdat, zkopírovat, či vytvářet vaši vlastní práci, která je totožná s obsahem v případě, že nedostanete písemný souhlas autora. Souhlasíte s tím, že: (i) Společnost má všechna práva, tituly služeb a obsahu, které společnost vytvořila, včetně duševního vlastnictví, které se může objevit ve spojitostí se službami a (ii), že společnost není odpovědná za obsah, který společnost nevyrábí. Trademark a značka je všude po naší webové stránce. Ochranné známky jsou registrované známky společnosti, jejích poskytovatelů licence, atp. Žádná ochhranná, servisní či obchodní známka/jméno nemůže být použita bez souhlasu jejího majitele.
 9. Příspěvky. Zasíláním myšlenek, tipů, hodnocení, dokumentů a/nebo návrhů (příspěvky) společnosti uznáváte souhlasíte, že:
  1. Vaše příspěvky neobsahují tajné či jinak kompromitující materiály;
  2. Společnost není pod povinností mlčenlivosti, což by mohl přispěvatel navrhovat;
  3. Společnost může příspěvky použít kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu;
  4. Společnost může na konceptu, který se podobá nějakému z příspěvků, již pracovat;
  5. Vaše příspěvky se po jejich odeslání automaticky stávají vlastnictvím společnosti a
  6. Nemáte nárok na jakoukoliv kompenzaci z jakýchkoliv důvodů.
 10. Odkazy.
  1. Odchozí. Služby mohou zahrnovat hypertextové odkazy na jiné stránky či zdroje. Společnost nemusí mít nad těmito stránkami či zdroji kontrolu. Uznáváte a souhlasíte s tím, že společnost nenese odpovědnost za dostupnost těchto externích stránek či zdrojů a že nepodporuje žádnou reklamu, produkty či jiné materiály, které jsou na stránkách či zdrojích dostupné. Uznáváte a souhlasíte s tím, že společnost není v žádném ohledu odpovědná za poškození, která mohou vzejít z vaše použití těchto externích stránek či zdrojů.
  2. Příchozí. Můžete vytvořit odkaz na stránku, pokud odkaz neimplikuje, že vás, vaši společnost, či vaši webovou stránku společnost jakkoliv podporuje Části stránky nemůžete bez písemného svolení společnosti kopírovat.
 11. Spory s třetími stranami. Pokud dojde ke sporu mezi uživateli stránky či mezi uživatelem a jakoukoliv třetí stranou, uznáváte a souhlasíte s tím, že se společnost do sporu nemusí zapojit. V případě, že máte spor s jednou, či více třetími stranami, tak společnost zbavujete Společnost, její zaměstnance, agenty, zástupce či manažery nároků a poškození jakéhokoliv druhu, které jsou známé, či neznámé, o kterých se tuší, či netuší nebo které jsou zveřejněné, či nezveřejnění, které mají spojitost se sporem.
 12. Změna nebo ukončení služby. Uznáváte a souhlasíte, že se forma s vlastnosti služeb, které vám společnost dodává, mohou časem měnit bez předchozího upozornění. Také uznáváte a souhlasíte, že společnost může permanentně či na určitý čas přestat s dodávkou služeb jakémukoliv uživateli, včetně vás. Uznáváte a souhlasíte s tím, že společnost nenese odpovědnost jak vám, tak třetí straně za jakékoliv úpravy, suspenze či ukončení služeb.
 13. Beztrestnost. Souhlasíte s beztrestností a přiznáte tak, že společnost je v v případě jakéhokoliv nároku, včetně poplatků za právníka, který vzejde z obsahu, který nahrajete, přesunete, či jinak zveřejníte na službě, z vašeho používání služeb či webové stránky, z vašeho porušení podmínek, či vaše porušení práv jiné osoby naprosto beztrestná. Také uznáváte a souhlasíte, že společnost nenese odpovědnost za poškození, které se může objevit v souvislosti s použitím webových stránek či služeb, ať už se informace poskytly třetí straně či ne.
 14. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK. Chápete a souhlasíte, že  při používání služeb berete všechno riziko na vaši osobu. Společnost, její ředitelé, filiálky, a její poskytovatelé licence, negarantují, že (a) vaše použití služeb splní vaše požadavky; (b) vaše použití služeb bude nepřetržité, přesné, bezpečné a naprosto komfortní; (c) budou jakékoliv informace, které získáte jakožto výsledek použití služeb budou přesné či spolehlivé; a (d), že budou opraveny všechny defekty či chyby operací či funkcí jakéhokoliv softwaru, který vám byl dodán jakožto součást služeb. Materiály skrze služby získáváte na vlastní nebezpečí a jste tak jediný, který má odpovědnost za jakékoliv poškození počítače. Žádná informace, ať už ústní či psaná, nezajistí vznik garance, která není v těchto podmínkách jakkoliv specifikovaná. Firma se dále výslovně zříká všech záruk a podmínek jakéhokoliv druhu vztahující se k webovým stránkám, službám či produktům.
 15. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. Chápete a souhlasíte, že společnost, její ředitelé, její filiálky a její poskytovatelé licence nemají odpovědnost za:
  1. Jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní či exemplární poškození, které jakkoliv vzniklo. Toto může či nemusí zahrnovat ztrátu výdělku, ztrátu reputace, či jakoukoliv ztrátu dat, či další.
  2. Jakákoliv ztráta či poškození, které může, či nemusí obsahovat ztrátu či poškození jakožto výsledek: (i) jakékoliv důvěry, kterou jste vložil do přesnosti či celistvosti existujícího obsahu či jakožto výsledek jakékoliv transakce či jakéhokoliv vztahu mezi vámi a třetí stranou; (ii) jakékoliv změny, kterou může společnost permanentně implementovat, či jakéhokoliv ukončení dodávky služeb; (iii) odstranění, špatného uložení dat; nebo (iV) vašeho selhání co se týče udržování vašeho hesla či osobních informací v bezpečí.


  Některé jurisdikce nepovolují vyloučení určitých záruk či limitaci či vyloučení odpovědnosti za ztrátu či poškození, která by byla způsobena nepozorností, narušením smlouvy či narušením podmínek, nebo poškození náhodné nebo následné. Tímto pádem se na vás tedy budou vztahovat pouze limitace, které jsou ve vaší jurisdikci legální a naše odpovědnost bude limitována tak, jak nakazuje zákon.
 16. Potvrzení. Potvrzujete a souhlasíte, že: (a) jste si přečetl a pochopil podmínky; (b) že jsou podmínky férové a ne přespříliš restriktivní; a (z) že jste měl možnost před souhlasem s podmínkami vyhledat právnickou pomoc.
 17. Platnost. Po ukončení těchto podmínek, ustanovení duševního vlastnictví, příspěvků, sporů s třetími stranami, indemnity, zřeknutí se záruk, omezení odpovědnosti, potvrzení, platnost a obecná ustanovení budou nadále platit.
 18. Obecná ustanovení.
  1. Oznámení. Společnost dodá všechna oznámení, včetně těch, která se týkají těchto podmínek, emailem, poštou, na webové stránky či skrze služby.
  2. Zřeknutí se práv. Jakékoli zřeknutí se Společností jakéhokoliv porušení nebo nedodržení jakékoliv ustanovení Podmínek ze strany vás musí mít písemnou formu a nesmí být chápány jako nebo představují pokračující vzdání se takového ustanovení nebo vzdání se jakéhokoliv jiného porušení z ní nebo nedodržení jakékoliv jiné ustanovení podmínek.
  3. Celý souhlas. Tyto podmínky a Zásady ochrany osobních údajů zaručují pochopení obou stran a svojí důležitostí převyšují jakékoliv jinou, předchozí dohodu jak orální, tak písemnou, která se týká tohoto tématu.
  4. Poplatky za právní zastoupení. Ve spojitosti se sporem, který by se mohl v souvislosti s těmito podmínkami objevit, bude mít převládající strana nárok na zaplacení všech nákladů, včetně poplatků za právní zastoupení, které se mohly objevit při samotném soudu, dohodě či jakkoliv jinak.
  5. Oddělitelnost. Jakékoliv ustanovení těchto podmínek, že je neplatné nebo nevymahatelné v jakékoli jurisdikci budou, pokud jde o takové pravomoci, jako neúčinné v rozsahu této neplatnosti nebo neúčinnosti, aniž by se neplatným nebo nevymahatelným zbývajících ustanovení těchto podmínek nebo neovlivňuje platnost a vymahatelnost kteréhokoli z ustanovení těchto podmínek v jiné jurisdikci.
  6. Zřeknutí se před porotou. Souhlasem s těmito podmínkami se svobodně zříkáte práva na soud s porotou v případě, že se objeví jakýkoliv spor ohledně těchto podmínek.
  7. Závaznost. Tyto podmínky jsou závazné všem stranám, jejich nástupcům a právním zástupcům.
  8. Vyšší moc. Společnost nebude uznána jakožto porušitel těchto podmínek, pokud se do jejího konání vloží vyšší moc, vláda, přírodní katastrofa, atp., která zdrží, omezí či jakkoliv naruší plnění jejích závazků tak, že si s tím společnost neví rady.
  9. Společný návrh. Pokud se objeví jakékoliv otázky ohledně obsahu ustanovení těchto podmínek, podmínky budou interpretovány tak, jako kdyby se navrhovaly oběma stranami a žádná strana nebude ani nadřazována, ani podřazována straně druhé.
  10. Bez přiřazení. Tato dohoda vám nemusí být přiřazena. Společnost může přiradit všechny, či určité části této dohody kdykoliv.

  KeepVid si vyhrazuje právo požadovat veškeré opravné prostředky v zákoně a ve vlastním kapitálu za jakékoliv porušení těchto podmínek. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.
 19.       
 20. Existuje riziko, pokud jde o použití jakéhokoliv softwaru k dispozici ke stažení na internetu, a KeepVid Software tímto nabádá, abyste se ujistil, že jste úplně pochopit všechna rizika před stažením některého z Softwaru (včetně, bez omezení, potenciál infekce vašeho systému počítačovými viry a ztrátou dat). Jste výhradně zodpovědní za adekvátní ochranu a zálohování dat a zařízení používaných v souvislosti s některým z Softwaru.
 21.       
 22. Obrázky. Všechna loga, úvodní obrazovky, hlavičky stránek, obrázků a grafiky zobrazené na těchto stránkách jsou servisní známky, obchodní značky a / nebo obchodní úpravy (souhrnně "Značky") z KeepVid nebo jejími vlastníci licencí třetích stran .. s výjimkou jak je zde výslovně povoleno, pomocí, kopírování, přenosu, zobrazování, modifikaci nebo šíření jakýchkoli známek v žádné formě ani žádnými prostředky bez předchozího písemného souhlasu KeepVid je zakázáno a může porušovat autorská práva, ochranné známky, soukromí nebo jiné zákony v Číně.
 23.       
 24. náhradu škody. Souhlasíte s tím chránit, odškodnit a keepvid, její pobočky a jejich ředitele, zástupce a zaměstnance krýt proti jakékoliv a veškeré nároky, ztráty, škody, závazky, náklady a výdaje, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývající z nebo týkající se vašeho uživatelského obsahu používání těchto stránek, nebo porušení některé z těchto podmínek.
 25.       
 26. zpětnou vazbu. Veškeré připomínky nebo materiály zaslané na KeepVid software, včetně bez omezení zpětné vazby, například dotazy, připomínky, návrhy nebo jakékoliv související informace týkající se Softwaru, těchto webových stránek nebo jakýchkoli jiných produktů, programů nebo služby KeepVid Software ( "zpětná vazba"), musí být považovány za důvěrné. KeepVid Software nebude mít žádnou povinnost jakéhokoliv druhu ve vztahu k této zpětné vazby a musí být volně reprodukovat, používat, zveřejňovat, vystavovat, zobrazovat, měnit, vytvářet z nich odvozená díla a distribuovat zpětnou vazbu ostatním bez omezení a musí mít možnost používat jakékoliv nápady , koncepty, know-how nebo techniky obsažené v této zpětné vazby pro jakýkoliv účel, včetně ale bez omezení na vývoj, výrobu a uvádění na trh výrobků obsahujících tuto zpětnou vazbu.
 27.       
 28. reprodukcí. libovolného autorizovaného reprodukcí některé z informací obsažených v tomto dokumentu musí obsahovat upozornění na autorské právo, ochranné známky nebo jiných vlastnických legendy KeepVid softwarem, na jakékoliv kopie materiálů z vás. Licence na software a používání této webové stránky se řídí zákony Číny a zákony své země.
 29.       
 30. autorských práv. Copyright na této webové stránce (včetně, ale bez omezení, text, grafiku, loga, zvuky a software) je ve vlastnictví a licencované KeepVid. Všechny materiály obsažené na těchto stránkách jsou chráněny čínského a mezinárodního autorského práva a nesmí být kopírován, reprodukován, distribuován, přenášen, zobrazen, publikován upraven, nebo se zabýval v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího písemného souhlasu of KeepVid. Nesmíte měnit nebo odstranit autorská práva nebo jiná oznámení z kopie obsahu.
 31.       
 32. obchodní značkou. KeepVid je ochranná známka společnosti KeepVid Studio a právně chráněna zákonem. Lze jej použít pouze s předchozím písemným souhlasem KeepVid Studio v každém konkrétním případě. Užívání ochranné známky KeepVid pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu KeepVid bude představovat porušení obchodní známky a nekalou soutěž v rozporu s právními předpisy.
 33.          
      Pro jakékoliv dotazy, prosím, zadejte v našem servisním středisku zákazníků o pomoc. Děkuji.

Merchant Billing Information: Advancer Limited

Merchant Billing Address: Third Floor207 Regent Street, London, W1B 3HH, UK

100% bezpečný & ochranu soukromí

Rozšiřte svou sbírku videa